Сорбонський процес до 2025 р.

В 2017 р. було започатковано Сорбонський процес, який спрямований на побудову Європейського простору освіти та запровадити обовязковою мобільність та визнання на всії рівнях освіти. Детальніше про Сорбонський процес на шляху до створення Європейського освітньої простору розміщено інформацію за посиланнямБільше документів за посиланням: https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-leaders-meeting-education-culture_en

Болонський процес

Стратегічною метою Болонського процесу є створення Європейського простору вищої освіти, конкурентноспроможного та привабливого як для самих європейців, так і для студентів з усіх куточків світу. Європейський простір вищої освіти ґрунтується на міжнародному співробітництві; він має усунути перепони та забезпечити широкий доступ до якісної вищої освіти, що базується на принципах демократії й незалежності університетів, їхньої  наукової  і дослідницької самостійності; активізувати мобільність студентів і науково-педагогічних кадрів; підготувати молодь до активного життя в демократичному суспільстві,  закласти основи для  їх професійної кар’єри й особистого розвитку.    Назва Болонського процесу походить від Болонської декларації, яку 19 червня 1999 р. було підписано Міністрами освіти 29 європейських країн в  італійському місті Болонья, де знаходиться найстаріший університет Європи.  Сьогодні учасниками Болонського процесу є 46 держав європейського континенту, а також  Європейська Комісія, Рада Європи, Європейський центр вищої освіти ЮНЕСКО, Асоціація європейських університетів, Європейська асоціація закладів вищої освіти, Європейська студентська спілка, Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти, Міжнародна освіта (Education International), та BUSINESSEUROPE - федерація промисловців і підприємців – та інші. 

Основні реформи, передбачені Болонським процесом:

  • Запровадження  триступеневої системи вищої освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії);
  • Навчання впродовж життя, включаючи визнання попереднього навчання (формального і неформального), гнучкі графіки навчального процесу, які дозволяють поєднувати роботу і навчання, полегшення доступу до вищої освіти;
  • Гарантія рівних можливостей  в отриманні освіти і через освіту  сприяння соціальному згуртуванню;
  • Сприяння зайнятості (вища освіти задля отримання кращої роботи);
  • Запровадження і визнання спільних навчальних програм, а також спільних дипломів, що надаються університетами у партнерстві, кожен з яких готовий визнавати та зараховувати курсі, що студент прослухав в і інших партнерських закладах;
  • Мобільність в межах ЄС та поза його межами;
  • Визнання навчання і ступенів, отриманих в університетах інших країн та континентів;
  • Забезпечення якості.

Корисні ресурси:

Детальніше...

Уперше в Україні за активної підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та сприяння Національного Темпус-офісу в Україні підготовлено науково-методичне видання "Національний освітній глосарій: вища освіта", де узагальнено поняттєво-термінологічний апарат вищої освіти, який використовується міжнародною, європейською, українською фаховою спільнотою, насамперед при реалізації Міжнародної стандартної класифікації освіти та Болонського процесу.

Метою розроблення національного глосарію вищої освіти є системне визначення ключових понять і відповідних термінів, що описують її організацію, функціонування, розвиток в умовах глобалізації та євроінтеграції і дають змогу здійснювати фахову комунікацію, розуміти міжнародну, європейську термінологію вищої школи.

Потреба в глосарії зумовлена низкою причин, серед яких необхідність піднесення конкурентоздатності вітчизняної вищої освіти, відсутність єдиного поняттєво-термінологічного апарату і відповідного консенсусу в розумінні та використанні термінології вищої освіти, часто неточний переклад англомовних документів Європейського Союзу з питань вищої освіти тощо.

Глосарій, що містить 138 ключових термінів вищої освіти, підготовлений авторським колективом під керівництвом Віце-президента Національної академії педагогічних наук України, директора Інституту вищої освіти НАПН України В. І. Лугового. Видання розраховане на різні цільові групи фахівців вітчизняної освітньої сфери, вищої школи: політиків, законодавців, управлінців, науково-педагогічних і наукових працівників, студентів, аспірантів, докторантів, а також на роботодавців, широке коло осіб, які виявляють інтерес до питань розвитку вищої освіти, людського потенціалу України в умовах глобалізації, євроінтеграції. Видання рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як науково-методичний посібник для працівників вищої освіти України.

Авторський колектив, що складається з 12 експертів – представників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України та вітчизняних університетів, серед яких п’ять Національних експертів з реформування вищої освіти України, вважає за доцільне розглядати визначення термінів не як абсолютно завершені, а як такі, що на даному етапі осмислення розвитку вищої школи задовольняють вимогам системності, логічності, узгодженості. Тому глосарій відкритий для подальшої кількісної оптимізації та якісного вдосконалення задля його доопрацювання та перевидання за підтримки НТО в Україні. В січні 2014 р. буде оновлено глосарій та розміщено на сайті.

Глосарій 2011 р. за посиланням: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=80:hlosarii-terminiv-vyshchoi-osvity-2011-r