Міжнародна літня школа «ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ ЄС: РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» (5-9.07.21 р.)


5-9 липня 2021 р. на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбулася Міжнародна літня школа «ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ ЄС: РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» (для здобувачів вищої освіти, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників та викладачів, представників громадянського суспільства).

Літня школа проводилася в рамках імплементації Проєкту ЄС Еразмус+ «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT у співпраці з Кафедрою Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR, Кафедрою Жана Монне Jean Monnet Chair «EU Climate Leadership» 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR та за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні.

У межах Проєкту розгортається широкомасштабна дослідницька, просвітницька та науково-комунікаційна робота із поширення європейських цінностей в системі вищої освіти та в громадянському суспільстві: конференції, семінари, навчальні класи та студії, майстер-класи, круглі столи, літні школи, тренінги та воркшопи від європейських експертів Української Асоціації дослідників європейських цінностей в освіті, Університету Генуї (Італія) та Університету Жиліна (Словаччина), дослідників євроінтеграційних процесів у культурно-освітньому просторі з українських університетів – Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Національного університету біоресурсів та природокористування, Сумського національного аграрного університету, Інституту вищої освіти НАПН України та інших освітніх та соціокультурних інституцій.
• принципи та цінності ЄС в освіті та розвитку суспільства: загальні цінності та взаємні стратегії розвитку;
• цінності інклюзії та різноманіття в методологіях, стратегіях і практиках освіти ЄС і України;
• теорії і практики міжкультурної, крос-культурної взаємодії, діалогу та комунікацій,
• заснованих на ціннісних константах;
• аксіологічний та компетентнісний підходи у вищій освіті: теорії та практики розвитку
• людського потенціалу;
• антропологічні, екокультурні практики сталого розвитку інтеркультурного громадянства;
• інтеграція до європейського науково-освітнього простору: побудова інклюзивного, інноваційного, соціально згуртованого суспільства;
• філософія єднання людства у пошуках конструктивних праксеологічних стратегій і тактик.

У підготовці і проведенні Літньої школи було задіяно широке коло учасників (більш 330 слухачів), які працювали в змішаному форматі (онлайн/офлайн) і мали можливості прийняти участь в усіх програмних заходах. Одночасно в офлайн форматі, в МДПУ, були присутні 60 учасників, більше 120 в середньому були одночасно присутні в кожен день літньої школи.

Перший день роботи був присвячений дослідженням та імплементації фундаментальних принципів та цінностей ЄС в освіті і в розвитку суспільства та проблемам реалізації взаємних стратегій розвитку. У пленарному засіданні активну участь брали професор А. Солоненко – ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Петро Крайнік – менеджер напряму Жана Моне Програми Еразмус + Національного Еразмус+ Офіса в України, професор М. Нестерова – професор кафедри Жана Монне SCAES, академічний координатор проекту Жана Монне EVDISD, І. Славова – директор КУ «Агенція розвитку Мелітополя», професор Р. Очоа-Дадерська – президент «Фундації «Інститут досліджень та інновацій в освіті» (Польща), професор Л. Москальова – проректор з наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, проф. О. Троїцька – регіональний координатор проекту Жана Монне EVDISD, професор Н. Кочубей ( Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова), професор С. Курбатов – радник президії Національної Академії педагогічних наук України, професор Т. Троїцька – професор (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького ) та багато інших науковців і практиків.

В рамках літньої школи відбулися воркшопи європейських експертів – партнерів проєкту – «Цінності інклюзії та різноманіття в освіті ЄС» (професор Д. Спулбер, Університет Генуї, Італія) та «Кращі практики ЄС для розвитку людського потенціалу в вищій освіті» (професор М. Бласкова, Університет Жиліна, Словаччина).

Кожен день роботи завершувався у комунікативному форматі «вільний мікрофон», що передбачав підведення підсумків, запитання учасників, обговорення актуальних проблем, встановлення рейтингу зростання елементів компетентності у процесі роботи (бліц-опитування «до і після»), оцінку заходів, нетворкінг та інші форми спілкування і «дружньої розмови». В останній день відбулося завершення роботи Літньої школи, проголошені слова подяки учасникам та спікерам від ректора МДПУ імені Богдана Хмельницького А. Солоненка та координатора проекту М. Нестерової, вручено сертифікати учасникам Літньої школи. Головними і надихаючими позиціями усіх зустрічей поставали ідеї та способи залучення та долучення людини: а/ до єдності; б/ до перетворення різноманіття з фактору слабкості у ресурс розвитку людини і суспільства; в/ до рівності у вихованні й реалізації людського потенціалу; г/ до гармонійного вирішення життєвих проблем соціуму і природи; д/ до головного принципу життя – усе задля себе та для блага інших.

В ході літньої школи учасники отримали теоретичні та практичні знання зі сфери освіти на основі цінностей та сталого розвитку суспільства. Учасники мали можливість прояснити власні цінності, позиції, цілі та ефективні стратегії міжкультурного спілкування. В ході літньої школи, зокрема, в рамках воркшопу, проведеного проф. М. Нестеровою, учасниками як в офлайн, так і в онлайн форматі, було візуалізовано стратегічні сценарії розвитку вищої освіти в Україні, розглянуті можливі ризики та перешкоди, можливості для пошуку спільних сенсів університетів та громад. Також за ініціативи проф. М. Бласкової (Університет Жиліна, Словаччина), внутрішнього експерта ЄС в проєкті, було представлено порівняльний аналіз первинного дослідження європейських цінностей в європейських та українських університетах. Всі учасники відмітили актуальність та важливість отриманих результатів. Отже, було вирішено ініціювати співробітництво з Національною академією педагогічних наук України щодо подальшої реалізації проєкту дослідження європейських цінностей для сталого розвитку освіти та суспільства нашої країни. Матеріали літньої школи та детальний опис заходу розміщено на сайті проєкту та сайтах партнерів.

Інформація про проєкт:

Жан Моне Проєкт «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» – JM Project «European Values of Diversity and Inclusion for Sustainable Development» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT впроваджується в НПУ ім. М.П. Драгоманова. Цей проєкт передбачає навчальні візити та низку заходів із поширення європейських цінностей в системі вищої освіти та в громадянському суспільстві: конференцію та літню школу, які включають проведення тренінгів та воркшопів від європейських експертів проєкту з університету Генуї (Італія) та Університету Жиліна (Словаччина). Також до проєкту долучені фахівці з євроінтеграції та інклюзії з інших українських університетів – Національного університету біоресурсів та природокористування, Сумського національного аграрного університету, Інституту вищої освіти НАПН України, Мелітопольського державного педагогічного університету та інших.

Координатор проєкту – професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій НПУ ім. М.П. Драгоманова, д філософ. н., професор Марья Нестерова Проф. Марья Нестерова. +38 (097) 295 60 90, +38 (050)3113435 info@evdisd.info, веб сайт проєкту ww.evdisd.info 

Попередня Відкритий семінар «Порядок присудження ступеня доктора філософії» (08.07.2021)