Міжнародний проект “Сenters of Excellence for young RESearchers” Програми Tempus в Запорізькому національному технічному університеті

Міжнародний проект “Сenters of Excellence for young RESearchers” (CERES – «Центри передового досвіду для молодих вчених») програми Tempus, що фінансується Європейською Комісією (реєстраційний номер проекту 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES) ставить за мету створення освітньо-наукової інфраструктури, яка інтегрує в собі ради молодих учених та студентство як цільові групи і забезпечує релевантність навчальних і дослідницьких проектів молодих учених міжнародному рівню і сучасним запитам практики.

Виконання проекту здійснюється за активної участі провідних європейських, українських та білоруських вишів і промислових підприємств за підтримки Міністерства освіти і науки України та національних Еразмус+/Темпус офісів України і Білорусі. З боку ЄС у проекті задіяні Жилінський університет (Словаччина), Падеборнський університет (Німеччина), Технічний університет Брно (Чехія), з боку України – Національний транспортний університет (Київ), Національна металургійна академія (Дніпропетровськ), Запорізький національний технічний університет, дослідно-виробнича компанія «Радій» (Кіровоград, Харків), з боку Білорусі – Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки (Мінськ), фірма “Інтелектуальні процесори” (Мінськ), Брестський державний технічний університет, Гомельський державний університет та Державна наукова установа «Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі» (Мінськ).
В ході реалізації проекту в Україні та Білорусі сформовані науково-дослідні групи студентів, викладачів та науковців і фахівців-практиків, організована співпраця з міжнародними науковими та індустріальними партнерами, здійснюється обмін інформацією і результатами проектів і досліджень.
Впровадження результатів проекту CERES вносить цінний внесок у модернізацію вищої освіти в країнах-партнерах. Зокрема сприяє поліпшенню умов для наукових досліджень молодих учених, залученню молодих вчених в реальні науково-дослідні проекти на підприємствах та підвищенню рівня вищої освіти країн-партнерів. Крім того, CERES зближує дві освітні системи, а завдяки залученню підприємств в проект CERES орієнтує вищу освіту на конкретні вимоги реального сектора економіки.
У межах проекту CERES розроблено віртуальний портал та створюється мережа центрів в Україні та Білорусі з метою сприяння співробітництву між цільовими групами: молодими вченими, викладачами і науковцями та представниками підприємств. Завдяки цьому молоді вчені отримують доступ до наукових завдань підприємств, можливість участі в дослідницьких командах спільно з провідними європейськими фахівцями та отримання практичного досвіду, корисного для майбутнього працевлаштування. Викладачі використовують портал CERES для формування дослідницьких груп, що працюють над цікавою для молодих вчених тематикою, а також для апробації одержаних результатів для вирішення реальних практичних завдань. Підприємства отримують доступ до дослідницьких ресурсів університетів та наукових методик для вирішення прикладних завдань.
Використання порталу CERES для співпраці є безкоштовним і доступним для студентів та молодих вчених з університетів та підприємств країн-партнерів. Члени всіх цільових груп можуть реєструватися на порталі CERES, отримувати інформацію про минулі, поточні та майбутні дослідницькі проекти і вступати в контакт з іншими користувачами порталу з метою обміну інформацією і співпраці.
Крім того, в ході виконання проекту організовано видання в Жилінському університеті (м Жиліна, Словацька Республіка) нового міжнародного рецензованого журналу «Central European Researchers Journal». Це надає молодим ученим можливість безкоштовно публікувати результатів своїх наукових досліджень, зокрема виконаних з використанням CERES-порталу. Видання журналу і можливість публікації в ньому результатів досліджень молодих учених планується здійснювати і після завершення проекту, забезпечивши таким чином стійкість досягнутих за допомогою проекту результатів.
Партнери проекту взяли участь у координаційних зустрічах у м. Жиліна та Мінськ, де обговорювалися основні завдання проекту та планові активності для їх досягнення та контролю, визначалися пріоритетні дії на найближчий час. В рамках таких зустрічей партнери обмінювалися передовим досвідом організації навчального процесу та проведення наукових досліджень. З учасниками координаційних заходів також проведено тренінг-семінари, в результаті чого підготовлено CERES-менеджерів – осіб, які займаються впровадженням та розповсюдженням сучасних європейських методик навчання та інноваційних педагогічних технологій підготовки молодих учених.
За підтримки проекту у 2014 та 2015 роках в Жилінському університеті в межах Міжнародної наукової конференції “Information and Digital Technologies” (IDT) здійснювалася робота CERES-секції. У конференції брали участь представники дев’ятнадцяти країн, зокрема, Японії, Великобританії, Італії, Польщі, Угорщини, Греції, Чехії, Словаччини, Румунії, України, Білорусі, Росії та ін. Завдяки проекту молоді вчені з партнерських вишів мали можливість доповісти результати своїх досліджень колегам з інших країн. Доповіді конференцій опубліковано у збірниках, що входять до цифрової бібліотеки IEEE та індексується у провідних міжнародних наукометричних базах SCOPUS та Web of Science.
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) сприяє організації практики студентів на підприємствах та отримання ними перспектив подальшого працевлаштування, здійснює активну дисемінацію проекту у регіоні, залучаючи до нього підприємства і організації з інноваційним потенціалом. Рада молодих учених і спеціалістів ЗНТУ залучає молодих викладачів, аспірантів та студентів до співпраці. В межах “Форуму обдарованої молоді–2015”, що проходив в ЗНТУ, організовано роботу секції “Участь молоді у науково-дослідній роботі: стан та перспективи”, де молодим ученим регіону було представлено проект CERES. Представники ЗНТУ беруть участь у роботі редколегії журналу «Central European Researchers Journal» та конференцій IDT. Університет також видає власний науковий журнал “Радіоелектроніка, інформатика, управління”, що забезпечує можливість поширення результатів досліджень молодих учених партнерських вишів.
У найближчій перспективі планується закупівля комп’ютерного обладнання для партнерських університетів, організація координаційної зустрічі у Києві та літної школи для молодих учених у Запоріжжі.
Участь представників України у реалізації проекту CERES дозволяє наблизити наукові дослідження молодих учених до практичних потреб підприємств, об’єднавши освіту, науку і виробництво в єдиний трикутник знань, а також впровадити сучасні європейські методики та інноваційні педагогічні технології в навчальний процес, підвищити ефективність навчання фахівців різних спеціальностей, отримати нове сучасне обладнання, що в свою чергу підвищить якість науки і освіти в державі.

Локальний співкоординатор проекту,
помічник ректора ЗНТУ з міжнародних відносин
О. М. Андрієнко

Попередня Координаційна зустріч по проекту TEMPUS «Екологічна освіта в Білорусі, Росії ...