Створення системи забезпечення якості вищої освіти в Україні – Колегія МОН України (команда HERE)

28 травня 2015 р. відбулося засідання Колегії Міністерства освіти і науки України, де розглядалося питання про створення системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Законом України «Про вищу освіту» (2014 р.), що розроблявся за участі Національного Темпус/Еразмус+ офісу в Україні та команди Національних експертів з реформування вищої освіти, на підставі узагальнення кращого світового досвіду вперше унормовано сучасну європейську модель системного забезпечення якості вищої освіти, яку необхідно впроваджувати.

До Колегії МОН за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні підготовлено та видано інформаційно-аналітичний огляд «Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні», що включає український переклад «Стандартів і рекомендацій із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти», ухвалених на Єреванській Міністерській конференції в 2015 р. Представники команди Національних експертів з реформування вищої освіти були залучені до підготовки зазначених матеріалів і таких пропозицій до рішення Колегії:
– провести самосертифікацію Національної рамки кваліфікацій в частині кваліфікацій вищої освіти з метою їх визнання в Європейському просторі вищої освіти;
– забезпечити співставлення переліку наукових спеціальностей та переліку напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, чинних до 1 вересня 2015 р., з новим переліком галузей знань та спеціальностей, чинного з 1 вересня 2015 р., а також співставлення чинного переліку з Міжнародною стандартною класифікацією освіти: галузі освіти та підготовки (2013 р.);
– розробити та затвердити порядок формування Науково-методичної ради та науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки України на основі прозорої та відкритої процедури конкурсного відбору;
– забезпечити розроблення методології, методичних рекомендації щодо розроблення стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти з урахуванням Національної рамки кваліфікацій, Стандартів і рекомендацій із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) (2015 р.), рекомендацій щодо реалізації компетентнісного підходу у вищій освіті за проектом Європейської Комісії «Налаштування освітніх структур в Європі» (TUNING), Міжнародної стандартної класифікації освіти (2011, 2013 рр.), «Національного освітнього глосарію: вища освіта» (2014 р.);

– розробити Положення про порядок формування реєстру експертів з питань освіти за галузями знань для потреб формування галузевих експертних рад (реалізують процедури ліцензування та акредитації) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Науково-методичної ради та науково-методичних комісій (розробляють стандарти) Міністерства, а також інших видів експертної діяльності у сфері вищої освіти, передбачивши порядок первинного наповнення реєстру експертів; порядок поповнення реєстру експертів шляхом голосування кваліфікованої більшості наявних експертів; порядок позбавлення статусу експерта;
– провести навчання експертів із залученням зарубіжних фахівців, які мають досвід роботи в системах акредитації вищої освіти країн Західної Європи та США;
– сприяти підготовці проектів з питань забезпечення якості за програмами Європейського Союзу: вищими навчальними закладами – за програмою ЕРАЗМУС+, Міністерством освіти і науки України – за програмою TAIEX.
Також, для сприяння розвитку нової моделі забезпечення якості, запровадження компетентнісного підходу, роз’яснення понять і термінів Європейського простору вищої освіти Національний Темпус/Еразмус+ офіс в Україні за участі Національної команди експертів підготував і видав у 2014 р. оновлений «Національний освітній глосарій: вища освіта» та науково-методичне видання «Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації».

Всі вищевказані публікації та інші корисні матеріали можна знайти на сайті за посиланням: http://erasmusplus.org.ua/novyny/536-rozroblennia-osvitnikh-prohram-metodychni-rekomendatsii-materialy-dlia-komand-proektiv-tempus.html

Сторінка Національної команди: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html

Попередня Семінар для вищих навчальних закладів по програмі Європейського Союзу Еразмус+ ...